2012/03/13

Array and JSON

0 comments
Convert array thành JSON string thì dễ quá, chắc ai cũng biết:

// Server side
Person[] people = {
  new Person(10001, "Khanh", "Dao"),
  new Person(10002, "Handsome", "Linh")
};

JavaScriptSerializer js = new JavaScriptSerializer();
string result = js.Serialize(people);

Kết quả:
[
  {"ID":1001,"FirstName":"Khanh","LastName":"Dao"},
  {"ID":1002,"FirstName":"Handsome","LastName":"Linh"}
]

Giả sử bạn dùng jQuery để parse chuỗi trên thành array, và muốn dùng javascript để tìm một object có ID = 1002 trong array đó:

// Client side
var people = jQuery.parseJSON($("selector").text());
var person;
for (int i...) {
  if (people[i].ID == 1002) {
    person = people[i];
  }
}

Cái đám for ... if kia nhìn thật là chán! Đấy không phải là cách làm với JSON!
Nhưng đấy chỉ là khai vị.
Bây giờ mới vào món chính:

Trước khi serialize, convert array thành dictionary. Như vậy, mỗi object sẽ có ID:

// Server side
Person[] people = {
  new Person(10001, "Khanh", "Dao"),
  new Person(10002, "Handsome", "Linh")
};

JavaScriptSerializer js = new JavaScriptSerializer();
string result = js.Serialize(people.ToDictionary(item => item.ID.ToString(), item => item));

Kết quả:
{
  "1001":{"ID":1001,"FirstName":"Khanh","LastName":"Dao"},
  "1002":{"ID":1002,"FirstName":"Handsome","LastName":"Linh"}
}

và code javascript trở nên trong sáng lạ thường:

// Client side
var people = jQuery.parseJSON($("selector").text());
var person = people[1002];

Hint: Dùng thư viện Json.NET sẽ nhanh hơn, và đủ thông minh để chấp nhận int làm key cho dictionary :)

Happy coding!
2012/02/07

C# big file copy

0 comments
    public static void Copy(Stream input, string targetFile, int length)
    {
      byte[] buffer = new byte[8192];
      using (Stream output = File.OpenWrite(targetFile))
      {
        int bytesRead = 1;
        while (length > 0 && bytesRead > 0)
        {
          bytesRead = input.Read(buffer, 0, Math.Min(length, buffer.Length));
          output.Write(buffer, 0, bytesRead);
          length -= bytesRead;
        }
      }
    }

    public static void CopyFile(string sourceFile, string targetFile)
    {
      if (File.Exists(targetFile))
      {
        File.Delete(targetFile);
      }
      Stream input = File.OpenRead(sourceFile);
      Copy(input, targetFile, (int)input.Length);
      System.GC.Collect();
    }

The old story but never out date

0 comments
The old story but never out date
2011/12/14

Using jQuery to select/deselect all

0 comments
Using jQuery to select/deselect all with just 3 lines of code

$("input[id$='selectAll']").click(function () { 
    $("INPUT[type='checkbox'][id*='chkbox']").attr("checked", $(this).is(":checked"));
});
 

Khanh DAO | © 2011

Design by DheTemplate.com and Theme 2 Blog